Programme Index

Discover 10,329,562 listings and 247,187 playable programmes from the BBC

Results 1 to 20 of 27 for your search filters
Filter by channel

Treubh an Tuathanais (Big Barn Farm)

Series 1

Seann Chleasan is Cù Ùr

Duration: 15 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 4 months

Tha Cailean airson a bhith taiceil an-diugh ach chan eil gnothaichean sìmplidh. Cailean wants to be helpful today but things aren’t free of complications. Show more

Treubh an Tuathanais (Big Barn Farm)

Series 1

Coinneach gun Ghuth

Duration: 13 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 4 months

Chan eil deagh ghairm-dùsgaidh aig Coinneach an Coileach oir tha amhach goirt an-diugh. Coinneach the cockerel isn’t able to crow today as his throat is sore. Show more

Treubh an Tuathanais (Big Barn Farm)

Series 1

Luchd-tadhail Cudromach

Duration: 13 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 3 months

Tha luchd-tadhail glè chudromach a’ tighinn chun an tuathanais an-diugh. Very important visitors are coming to visit the farm today. Show more

Treubh an Tuathanais (Big Barn Farm)

Series 1

Duaisean Gu Leòr

Duration: 13 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 2 months

Tha na beathaichean ag ullachadh airson Fèill na Sgìre agus tha 'ad uile air bhioran. The animals are preparing for the Agricultural Show and they’re all very excited. Show more

Treubh an Tuathanais (Big Barn Farm)

Series 1

Am Mèirleach Dìomhair

Duration: 13 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 3 months

Tha trealaichean pearsanta Chailein a’ dol air chall – ach cò tha falbh leotha? Cailean’s personal belongings keep disappearing, but who is taking them? Show more

Duration: 14 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 4 months

Tha Muireall is Goraidh a' tuiteam a-mach – is tha an treubh airson 's gum bi iad rèidh. Muireall and Goraidh fall out – the farmyard gang want them to be friends. Show more

Treubh an Tuathanais (Big Barn Farm)

Series 1

A’ Cumail Sàmhach

Duration: 14 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Tha an tuathanas a’ cur fàilte air piseagan ùra ach feumaidh an treubh cumail sàmhach. The farm welcomes newborn kittens, but the gang have to keep the noise down. Show more

Duration: 14 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 2 months

Tha an treubh a’ sireadh àite-cadail gus am faigh iad air norrag a ghabhail. The farmyard bunch are looking for a suitable place to have a nap. Show more

Duration: 14 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 3 months

Tha Goraidh an gobhar acrach is tha e dol a shireadh tuilleadh 'son ithe. Goraidh the goat is hungry and goes in search of more food for himself. Show more

Treubh an Tuathanais (Big Barn Farm)

Series 1

An Ceannard Coinneach

Duration: 13 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 3 months

Tha Coinneach airson a bhith na cheannard air an tuathanas ach chan eil Mona air a shon. Coinneach wishes to be the farm leader but Mona is very much against it. Show more

Treubh an Tuathanais (Big Barn Farm)

Series 1

Latha Teth, Grianach

Duration: 14 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 2 months

Tha i teth, bruthainneach air an tuathanas is tha an treubh a’ feuchainn ri cumail fionnar. It’s a hot and muggy day on the farm and the farmyard bunch are trying to keep cool. Show more

Treubh an Tuathanais (Big Barn Farm)

Series 1

Muireall an Dràibhear

Duration: 13 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 2 months

Tha Muireall airson sealltainn dhaibh uile gun dèan uirceanan rud sam bith. Muireall wants to prove to everyone that piglets can do anything they wish. Show more

Treubh an Tuathanais (Big Barn Farm)

Series 2

Fèill an t-Samhraidh

Duration: 11 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 3 days

'N eil dad ach spòrs fa-near dhuinn an-diugh oir tha Feill an t-Samhraidh a’ gabhail àit’. There’s nothing but fun happening today as the summer fete is taking place. Show more

Treubh an Tuathanais (Big Barn Farm)

Series 2

Dè an Samh a tha Siud?

Duration: 11 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 10 days

Tha rudeigin ann nach eil ceart oir tha fàile neònach air an tuathanas. Something is not right as there’s an odd smell on the farm. Show more

Treubh an Tuathanais (Big Barn Farm)

Series 2

Saoil De Thig Às An Ugh?

Duration: 10 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 17 days

Tha an Treubh air rud a lorg a tha coltach ri ugh mòr annasach,. The Farmyard bunch have found a strange thing that resembles a large egg. Show more

Duration: 14 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha Cailean iomagaineach nuair a tha e a' cluinntinn rud nach eil e idir ‘son cluinntinn. Cailean is worried when he overhears something he doesn’t want to hear. Show more

Contributors

Aithris / Coinneach / Tuathanach:
Iain Mackinnon
Cailean / Cearc 2 / Cearcan:
Anna Murray
Madame / Cearc 1 / Caora 1 / Tunnag 1:
Donna Morrison
Goraidh / Bean an Tuathanaich / Tunnag 3 / Cearcan:
Ellen Macdonald
Muireall / Cearc 3 / Caora 2 / Tunnagan / Tunnag 2:
Mairi Morrison
Ailig / Seann Spot:
Niall Iain MacDonald
Executive Producer:
Bill Macleòid
Producer:
May Smart

Treubh an Tuathanais (Big Barn Farm)

Series 1

Ath-chuairteachadh

Duration: 14 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Tha càrn annasach de stuth air nochdadh is tha an treubh airson sùil a thoirt air na nithean. An unusual pile of things has appeared and the farmyard bunch investigate the items. Show more

Contributors

Aithris / Coinneach / Tuathanach:
Iain Mackinnon
Cailean / Cearc 2 / Cearcan:
Anna Murray
Madame / Cearc 1 / Caora 1 / Tunnag 1:
Donna Morrison
Producer:
May Smart

Duration: 14 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha an treubh a’ cluich geamannan an-diugh – falach-fead nam measg! The farmyard bunch play games today - hide-and-seek amongst them! Show more

Contributors

Aithris / Coinneach / Tuathanach:
Iain Mackinnon
Cailean / Cearc 2 / Cearcan:
Anna Murray
Madame / Cearc 1 / Caora 1 / Tunnag 1:
Donna Morrison
Producer:
May Smart

Duration: 14 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha Goraidh làn eagail an-diugh oir tha e a' smaoineachadh gu bheil e air uilebheist fhaicinn. Goraidh is frightened today as he thinks that he has seen a monster. Show more