Programme Index

Discover 10,249,320 listings and 228,281 playable programmes from the BBC

Results 1 to 15 of 15 for your search filters
Filter by channel

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 11 days

Tha am Brod-iasg ag innse dhuinn gur iad ’s èireachdaile sa chuan. The Swordfish tells us that they are the most handsome fish in the ocean. Show more

Sù Pìc (Peek Zoo)

Series 1

Latha Craibt’ nan Càmhal

Duration: 7 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 6 days

Tha na càmhail ann an droch thriom agus tha feum air taic bhon Dotair Sue. The camels are in a bad mood today and Dr Sue’s help is needed. Show more

Contributors

Violet/Dtr. Sù/Wendy:
Ceitlin Lilidh
Executive Producer:
Bill Macleòid
Producer:
May Smart
Producer:
Mairi Macleod
Editor:
Phil Reed

Geamaichean Gorach

Series 2

Episode 21

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 6 days

An e sin am Megantic Outlaw? Oh, chan e...Coinneach Clogaid uile 's a th’ ann! Is that the Megantic Outlaw? Oh, no... it’s just Coinneach Clogaid! Show more

Contributors

Narrator:
David Walker
Executive Producer:
Bill Macleòid
Producer:
May Smart
Editor:
Phil Reed

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 6 days

Cluinnidh sinn bho Dhràgon Gorm an-diugh. We hear from a Blue Dragon Fish today. Show more

Kung Fu Panda

Series 1

A' Bhana-Phrionnsa agus Am Po

Duration: 23 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 4 days

Tha Po air misean car deuchainneach 's aige ri coimhead ri Bana-Phrionnsa mhi-mhodhail. Po faces a testing mission when he is asked to escort a rude princess to the next town. Show more

Contributors

Mantis / Tematai:
Niall Iain MacDonald
Princess Mei-Li:
Ellen MacDonald
Croc Bandit 2 / Buffalo Warriors:
Calum Macaulay
Executive Producer:
Bill Macleòid
Executive Producer:
Margaret Cameron
Producer:
May Smart
Editor:
Phil Reed

Geamaichean Gorach

Series 1

Feannsaireachd

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 4 days

Tha na farpaisich ri feannsaireachd ach tha cùisean nas coltaiche ri farpais chon-chaorach. The competitors are fencing today but it would appear to be more akin to sheepdog trials
Show more

Contributors

Narrator:
David Walker
Executive Producer:
Bill Macleòid
Producer:
May Smart
Editor:
Phil Reed

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 4 days

Tha an t-iasg-bogsaig ag innse mu dèidhinn fhèin an-diugh. The boxfish is telling us all about herself today. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 3 days

Tha sinn a’ cluinntinn mu dhèidhinn na dòighean-beatha aig creachannan-mòra an diugh. We meet a giant clam today who tells us all about her species and their way of life. Show more

Shane an Chef

Series 1

Bàt’ air Flod

Duration: 11 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 5 days

Tha cuairt-iasgaich inntinneach aig Shane ‘s Sam ‘s màrlain a’ tighinn nan cuideachd. Shane and Sam have an interesting time at sea when a marlin decides to join them. Show more

Contributors

Mario Polenta / Penny Singh:
Ellen MacDonald
Sid Singh:
Calum MacDonald
Jay Singh:
Derek MacIntosh
Executive Producer:
Bill Macleòid
Producer:
May Smart
Editor:
Phil Reed

Shane an Chef

Series 1

Trioblaid Tuk Tuk

Duration: 11 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 3 days

Tha trioblaid leis an tuk-tuk aig Magaidh ag adhbharachadh trioblaid mhòr do Shane. A problem with Magaidh’s tuk-tuk causes trouble for poor Shane. Show more

Contributors

Mario Polenta / Penny Singh:
Ellen MacDonald
Mama Polenta:
Donna Morrison
Sid Singh:
Calum MacDonald
Executive Producer:
Bill Macleòid
Producer:
May Smart
Editor:
Phil Reed

Na Moomins/Moomin Valley

Gleann na Mùmain

Iasg Sgoinneil

Duration: 22 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 1 day

Tha na sgeulachdan aig Papa Mùman ‘s Mùmantrobha a cur cùisean triullainn sa Ghleann. The storytelling battle between Papa Mùman and Mùmantrobha gets out of hand, causing some mayhem. Show more

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Series 2

A’ Lorg Dachaigh

Duration: 7 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 24 days

Tha Bernie a' gabhail an uallaich slige ùr a lorg do Bhernadette – misean nach eil soirbh! Bernie takes it upon himself to find Bernadette a new shell, which proves a challenge! Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 2 days

Tha mac-lathaich ag innse dhuinn mu dheidhinn a caitheamh-beatha. An angler fish tells us all about herself and her lifestyle. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 2 days

Is beag feum air taic leis na sgilean seo! No help needed with these skilled hands!

Sù Pìc (Peek Zoo)

Series 1

Ceud 'Tanca' Dhut

Duration: 7 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 5 hours, 3 minutes

When the aquarium at Sù Pìc springs a leak, Seumas, Violet and Mgr Pìc must find a solution so as to save the poor fish. Show more

Contributors

Mgr. Pìc/Man 1/ Man 2/Crowd:
Niall Iain MacDonald
Seumas/Crowd:
Fiona MacKenzie
Violet/Woman:
Ceitlin Lilidh
Executive Producer:
Bill Macleòid
Producer:
May Smart
Producer:
Mairi Macleod
Editor:
Phil Reed