Programme Index

Discover 10,100,220 listings and 230,607 playable programmes from the BBC

Results 1 to 20 of 26 for your search filters
Filter by channel

Duration: 25 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 4 months

Tha Ronia agus Biorc a’ dol a-mach air a chèile agus tha Ronia a’ dèanamh às. Ronia and Biorc fall out with one another and Ronia runs off. Show more

Duration: 25 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 4 months

Tha Ronia agus Biorc a’ tighinn gu aont’ gum fàg iad an Dùn. Ronia and Biorc come to a decision to both leave the Fort. Show more

Duration: 25 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha Ronia a’ tighinn thairis air seallaidhean ùra agus cunnart, sa choille! Ronia sees many new sights and danger in the forest! Show more

Duration: 25 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha Ronia a’ tighinn thairis air rud ris nach eil dùil aice. Ronia comes across something that she is not expecting. Show more

Duration: 25 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha Ronia agus Biorc a' faighinn aithne air a chèile. Ronia and Biorc get acquainted with one another. Show more

Duration: 25 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha na mèirlich aig Mata agus Borka ri trod aig Dìg an Dealanaich. Mata and Borka’s robbers argue at Dìg an Dealanaich. Show more

Duration: 25 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 5 months

Tha Ronia air a beò-ghlacadh nuair a tha i a’ cluinntinn òran àlainn. Ronia is captivated by the sound of a beautiful song. Show more

Duration: 25 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Abair gu bheil stoirm mhòr ann an oidhche a tha am bèibidh, Ronia, ga breith. There is a huge storm the night that baby Ronia is born. Show more

Ronia, Nighean a' Mheirlich/Ronja, the Robber's Daughter

Series 1

A’ Chiad Chuairt Dhan Choille

Duration: 25 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha Ronia air cead fhaighinn a dhol dhan choille airson a’ chiad turas. Ronia has been given permission to go out into the forest for the first time Show more

Duration: 25 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 5 months

Chan eil Ronia a’ tuigsinn carson nach eil sgeul air Biorc. Ronia doesn’t understand why there is no sign of Biorc. Show more

Duration: 22 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 3 months

Tha Mata is Borca ri sabaid – cò am buannaiche agus cò bhios na Shàr Cheannard? Mata and Borca fight, who will be the winner and who will be the ultimate leader? Show more

Duration: 24 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 4 months

Nuair a tha Ronia is Biorc air tilleadh gu Uamh nam Mathan, tha cèiliche a’ feitheamh orra. When Ronia and Biorc return to the cave, there is a visitor awaiting them. Show more

Duration: 25 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 5 months

Tha aig na mèirlich iad fhèin a nighe an-diugh. The thieves have to wash themselves today. Show more

Duration: 25 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 5 months

The joy of Spring is everywhere and Ronia and Biorc catch two wild horses when they meet in the forest. Show more

Duration: 25 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 5 months

Tha Ronia a’ faireachdainn nas fheàrr is tha i airson faighinn gu Biorc. Ronia is feeling better and she wants to get to Biorc. Show more

Duration: 25 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 5 months

Tha aig Ronia ri feuchainn ri i fhèin a shaoradh an dèidh dhi tuiteam 's i a’ sgitheadh. Ronia has to try to free herself after being caught in a fall whilst skiing. Show more

Duration: 25 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 5 months

Tha Ronia a' dol an-sàs 's i a-muigh a’ sgitheadh an-diugh. Ronia gets tangled up while out skiing today. Show more

Duration: 25 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 4 months

Tha rudeigin a’ gluasad ann an Uamh nam Mathan – ach dè th’ ann? Something is moving in the cave, but what is it? Show more

Ronia, Nighean a' Mheirlich/Ronja, the Robber's Daughter

Series 1

A’ Dèanamh ann an Dìomhaireachd

Duration: 25 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 5 months

Ronia and Biorc have promised one another to be like sister and brother, but then Ronia falls ill. Show more

Duration: 25 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 4 months

Tha each leòntach ri fhrithealadh agus tha eich allta rin socrachadh sa choille. There’s a wounded horse to attend to and wild horses to tame in the forest. Show more