Programme Index

Discover 10,245,088 listings and 242,768 playable programmes from the BBC

Results 1 to 20 of 52 for your search filters
Filter by channel

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 1 month

An-diugh, tha sinn a’ cluinntinn bho òr-iasg is gu h-àraidh mu chaitheamh-beatha. We hear from a goldfish today and especially about his way of life. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 30 days

Tha iasg-dearbadan ag innse dhuinn an-diugh cho eireachdail 's a tha iad. A butterflyfish tells us today how good-looking they are. Show more

Duration: 5 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 29 days

Tha cat-iasg ag innse dhuinn mu dèidhinn fhèin agus far an lorgar i. A catfish tells us about herself and where she can be found. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 4 days

Tha am Peann-mara ag innse dhuinn mar nach e plannta a th’ innte. The Sea Pen tells us that she is not a plant. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 6 days

Tha am Bagan-mara ag ràdh nach eil iad cho grànnda ’s a tha daoine a dèanamh a-mach. The Blobfish tells us that he is not as ugly as people make out Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 7 days

Tha Iasg-èibhinn ag innse dhuinn uile mu dhèidhinn fhèin an-diugh. A Clownfish tells us all about himself today. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 9 days

Tha Iasg Garibaldi a’ bruidhinn rinn an-diugh mu dhèidhinn fhèin. The Garibaldi Fish tells us all about himself today. Show more

’S E Iasg a Th’Annam (I’m a Fish)

Series 1

Iasg Ceann-chaorach

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 8 days

Tha sinn a' tighinn thairis air Iasg Ceann-chaorach an-diugh. We come across a Sheepshead Fish today. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 13 days

'S e Iasg Ball-coise spòrsail a tha an làthair an-diugh. It’s a sporty Football Fish who puts in an appearance today. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 12 days

Tha an t-Iasg-cutail a’ labhairt rinn an-diugh mu dèidhinn fhèin. The Cuttlefish tells how us how they can change their colour in a split second. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 23 hours, 10 minutes

The Bat Fish tells us how they aren’t good swimmers but use a horn on top of their heads with bait attached to attract prey. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

'S e fiaclachan a tha 'g innse dhuinn mu dheidhinn fhèin an-diugh 's tha e fìor inntinneach. A Sawfish tells us all about himself today and it's fascinating. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 15 days

Tha an t-Iasg-gealaich ag innse dhuinn mu dèidhinn fhèin an-diugh. The Moonfish tells us all about herself today. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 19 days

‘S e Madadh-cuain a tha a' còmhradh rinn an-diugh. It’s an Orca who speaks to us today. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Tha sinn a’ cluinntinn mu dhèidhinn na dòighean-beatha aig creachannan-mòra an diugh. We meet a giant clam today who tells us all about her species and their way of life. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha mac-lathaich ag innse dhuinn mu dheidhinn a caitheamh-beatha. An angler fish tells us all about herself and her lifestyle. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 25 days

Tha sinn ag ionnsachadh mun charrachan agus an dòigh-beatha aige an-diugh. We learn about the frogfish and his way of life today. Show more