Programme Index

Discover 10,335,471 listings and 247,616 playable programmes from the BBC

Results 1 to 20 of 52 for your search filters
Filter by channel

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 3 months

‘S e cairbean-siùil gu math frogail a tha na labhrair dhuinn an-diugh. We have a very lively Sailfish as our speaker today. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha an sòrnan-guineach ag innse mar a tha iad rin lorg sna cuantan air feadh an t-saoghail. The Stingray tells us how they can be found in many seas all over the world. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Tha sinn a’ tighinn thairis air iasg-anann an-diugh. We come across a pineapple fish today Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha an Easgann ag innse mar a tha i luath gu snàmh agus cho fut ‘s fallain. The Eel tells how she is a fast swimmer and how she is very fit and healthy. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 2 months

Tha muir-tèachd ag innse dhuinn mu dheidhinn fhèin agus mar a tha 'ad coltach ri slaman. A jellyfish tells us all about himself and how they resemble jelly Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 2 months

Tha mac-lathaich ag innse dhuinn mu dheidhinn a caitheamh-beatha. An angler fish tells us all about herself and her lifestyle. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 2 months

Tha Giomach a’ bruidhinn rinn mu dhèidhinn fhèin an-diugh. A Lobster tells us all about himself today. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 25 days

Tha an t-eisir ag innse dhuinn mu dhèidhinn fhèin agus na rudan a bhios iad ag ithe. The oysters tells us all about what they do and the things they eat. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 5 weeks

Tha an t-Iasg-sèididh a’ bruidhinn oirre fhèin – i 'g ràdh gu bheil i beag is righinn. The Pufferfish tells us about herself - although she’s small, she’s stubborn. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 4 weeks

Tha an Ochd-chasach ag innse mar a tha iad le ochd chasan, dà shùil ach gun chnàmhan! The Octopus tells how they have eight legs, two eyes but no bones. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 28 days

Tha an t-Iasg-uamha ag innse dhuinn mar a nì iad a' chùis às aonais sùilean. The Cave Fish tells us how they manage to thrive despite not having eyes. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 29 days

Am measg gach beathach san t-saoghal, ‘s e a' Mhuc-ghorm a nì am fuaim ‘s àirde a th’ ann. Amongst all the animals in the world, the Blue Whale makes the loudest noise. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 21 days

Tha an Capall-mara ag innse dhuinn cho romansach ’s a tha iad. The Seahorse tells us how romantic they are. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 23 days

Tha am Bradan gar n-oideachadh mu dèidhinn fhèin – ach feumaidh sinn cumail suas rithe. The salmon informs us about herself, but we will have to keep up with her. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 20 days

Tha an t-Iasg-dathach ag innse dhuinn nach eil e a' còrdadh riutha a bhith leotha fhèin. The Rainbowfish tells us how they don’t like to be on their own. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 7 days

Tha Iasg-itealaich ag innse dhuinn cho sònraichte ‘s a tha iad. A Flying Fish tells us how special they are. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 3 days

Tha Iasg Garibaldi a’ bruidhinn rinn an-diugh mu dhèidhinn fhèin. The Garibaldi Fish tells us all about himself today. Show more

’S E Iasg a Th’Annam (I’m a Fish)

Series 1

Iasg Ceann-chaorach

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 2 days

Tha sinn a' tighinn thairis air Iasg Ceann-chaorach an-diugh. We come across a Sheepshead Fish today. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA HD

Available for 8 days

The Bat Fish tells us how they aren’t good swimmers but use a horn on top of their heads with bait attached to attract prey. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 18 days

Tha an Leumadair spòrsail air ar beulaibh, gar teagaisg an-diugh. We learn about the dolphin as she tells us how clever they are and how only humans can claim to be smarter. Show more