Programme Index

Discover 10,100,220 listings and 232,887 playable programmes from the BBC

Results 1 to 20 of 52 for your search filters
Filter by channel

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 8 months

Tha an Gunna-iasg uabhasach math air iad fhèin a dhìon – le dà dhruimneach annta. The Triggerfish is very good at defending themselves, with the use of their two spines. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 8 months

Tha Iasg-èibhinn ag innse dhuinn uile mu dhèidhinn fhèin an-diugh. A Clownfish tells us all about himself today. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBA

Available for 8 months

Tha am Bagan-mara ag ràdh nach eil iad cho grànnda ’s a tha daoine a dèanamh a-mach. The Blobfish tells us that he is not as ugly as people make out Show more

’S E Iasg a Th’Annam (I’m a Fish)

Series 1

Bradan-leathann Chalifornia

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 4 months

Tha Bradan-leathann Chalifornia ag innse dhuinn mu dhèidhinn fhèin. The California Halibut is telling us all about himself. Show more

Duration: 5 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 5 months

‘S e Madadh-cuain a tha a' còmhradh rinn an-diugh. It’s an Orca who speaks to us today. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 4 months

Tha Giomach a’ bruidhinn rinn mu dhèidhinn fhèin an-diugh. A Lobster tells us all about himself today. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 3 months

Tha sinn ag ionnsachadh bho leumadair-lathaich an-diugh. We are learning from a mudskipper today Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 2 months

’S e Iasg-phiorraid a tha ag innse dhuinn mu dèidhinn fhèin an-diugh. A Parrot Fish tells us all about herself today. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 2 months

Tha an t-Iasg-gealaich ag innse dhuinn mu dèidhinn fhèin an-diugh. The Moonfish tells us all about herself today. Show more

’S E Iasg a Th’Annam (I’m a Fish)

Series 1

Iasg Ceann-chaorach

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 2 months

Tha sinn a' tighinn thairis air Iasg Ceann-chaorach an-diugh. We come across a Sheepshead Fish today. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 2 months

Tha Iasg Garibaldi a’ bruidhinn rinn an-diugh mu dhèidhinn fhèin. The Garibaldi Fish tells us all about himself today. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 2 months

Tha an Tuna ag innse dhuinn cho luatha ’s a tha iad – le bodhaig mar torpedo. The Tuna Fish tells us how fast they are - with a body like a torpedo. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 2 months

Tha am Peann-mara ag innse dhuinn mar nach e plannta a th’ innte. The Sea Pen tells us that she is not a plant. Show more

Duration: 2 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 2 months

Tha an t-Iasg-cutail a’ labhairt rinn an-diugh mu dèidhinn fhèin. The Cuttlefish tells how us how they can change their colour in a split second. Show more