Programme Index

Discover 10,249,320 listings and 230,437 playable programmes from the BBC

Results 1 to 20 of 26 for your search filters
Filter by channel

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Series 1

Episode 1: Bò a' Teiche/A Runaway Cow

Duration: 15 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha parsail sònraichte aig Pàdraig - Leadaidh Ruadh a' bhò. Pat has a special delivery - Leadaidh Ruadh the cow.

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Series 1

Episode 2: Teant Mhòr/A Tepee

Duration: 15 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha parsail àraid eile a' feitheamh air Pàdraig - ach tha e dìomhair. Pat has a special delivery, but its contents are secret. Show more

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Series 1

Episode 3: Einnsean Gaoithe/A Wind Machine

Duration: 15 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Dè nì Pàdraig le einnsean gaoithe? Children's series. What will Pat do with a wind machine?

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Series 1

Episode 4: Robotan Gun Chiall/Crazy Robots

Duration: 15 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Children's series. Postman Pat is in pursuit of two robots who are causing chaos in Greendale. Show more

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Series 1

Episode 5: Balunaichean Mora/Big Balloons

Duration: 15 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha parsail gu math araid aig Padraig an diugh - ach tha e falbh air iteig - saoil de th'ann? Pat's parcel is a bit unusual - it takes to the skies. Show more

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Series 1

Episode 6: Caisteal Bocail/A Bouncy Castle

Duration: 15 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha an oigridh a' feitheamh airson parsail sonraichte bho Phadraig - caisteal bocail. The children wait excitedly for Pat's special delivery. Show more

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Series 1

Episode 7: Prosbaig Eairdsidh/Charlie's Telescope

Duration: 15 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha Eairdsidh a' feitheamh ri parsail bho Phadraig anns am bith prosbaig. Children's series. Pat delivers a telescope to Charlie.

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Series 1

Episode 8: Ialtagan/Fruit Bats

Duration: 15 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Feumaidh Padraig a bhith samhach agus parsail sonraichte aige an cul na bhana - ialtagan. Pat delivers a family of fruit bats to Amy for her animal day. Show more

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Series 1

Episode 9: Uighean Priseil/Precious Eggs

Duration: 15 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha parsail sonraichte aig Padraig ach tha cabhag air faighinn gu cheann-uidhe leis. Pat has a special delivery, but can he deliver it on time?

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Series 1

Episode 10: Dosan ri Mi-Mhodh/Naughty Pumpkin

Duration: 15 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha parsail gu math sonraichte aig Padraig an diugh - ach feumaidh dhol air a thoir gu Anna a' bheat. Pat collects a delivery from Anna the vet. Show more

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Series 1

Episode 11: Oidhche Mhor nam film/A Movie Feast

Duration: 15 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Children's series. Pat must deliver the film and projector for a movie night, but there is trouble when the film reel is accidentally lost. Show more

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Series 1

Episode 12: Car Luath (A Speedy Car)

Duration: 15 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha trioblaid aig Padraig le stiuireadair car, agus am parsail cearr aig Seonaidh Saor. Pat has a problem with a remote control.

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Series 1

Episode 13: Piana air Allaban (A Wobbly Piano)

Duration: 15 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Gaelic children's programme. Pat enlists the help of Seonaidh Saor to deliver a tricky piano. Show more

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Series 1

Episode 14: Cnap Carach Deigh (A Slippy Ice Cube)

Duration: 15 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Pat has a tricky delivery on his hands - an ice sculpture for the Chinese festival.

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Series 1

Episode 15: Seud Sealbhach (A Magical Jewel)

Duration: 15 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Tha trioblaid aig Pàdraig nuair a thèid seud prìseil air chall. Pat has a problem when a precious delivery goes missing.

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Series 1

Episode 16: Teadaidh air Chall (A Teddy)

Duration: 15 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

'Se là picnic nan teadaidhean a th'ann ach tha aon fhear a dhìth. It's the teddy bears' picnic, but one of them is missing, and Pat has to find him.

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Series 1

Episode 17: Magnaid Làidir (A Super Magnet)

Duration: 15 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

A magnet creates chaos for Pat when he tries to deliver it to the railway station.

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Series 1

Episode 18: Taigh-Craoibhe (A Treehouse)

Duration: 15 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

A mix-up with Anna's hibernation home provides an unexpected bonus for the children. Show more

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Series 1

Episode 19: Raibeid Uaine (Green Rabbit)

Duration: 15 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Young Nikki's toy rabbit goes missing, promising sleepless nights for all until it is found. Show more