Programme Index

Discover 10,054,234 listings and 230,712 playable programmes from the BBC

na Nollaige :
Iomradh agus Orain-Mholaidh a Chuimhneachadh Teachd ar Slanuighear
(A Christmas thanksgiving programme in Gaelic)
Aig an am so tha iadsan uile a tha ag aideachadh a' Chreideimh Chriosduidh ag cuimhneachadh breith ar Slanuighear, agus, 'nam measg-san uile, tha e iomchuidh gu'm bitheamaid mar Ghaidheil a' deanamh buidheachais mar an ceudna.
Is ann a aon de eileanaibh beaga na
Gaidhealtachd a chraobh-sgaoileadh Sgeul an Aoibhneis am Breatunn agus an iomadh cearn de'n Roinn Eorpa an toiseach. Bha ar n-athraichean ag cumail nor chiall na Nollaige an comhnuidh fa'n comhair, agus tha moran de dhain sholaimte a dh'fhagadh againn, cuid dhiu a rinneach leis na Naoimh a bha a' saothaireachadh a chum leas spioradail ar duthcha an tus ar n-eachdraidh. Bithidh cttid dhiu sin air an athris an nochd, maiUc ri orain-mholaidh fhreagarrach eile, a chum is gu'm bi sinne cuideachd ag cuimhneachadh ciod is aobhar do a bhi ag cumail na Nollaige.

Contributors

Unknown:
Chuimhneachadh Teachd
Unknown:
Chreideimh Chriosduidh
Unknown:
Roinn Eorpa

2BD Aberdeen

Appears in

About this data

This data is drawn from the Radio Times magazine between 1923 and 2009. It shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was subject to change and may not be accurate. More