Programme Index

Discover 10,008,599 listings and 228,023 playable programmes from the BBC

Aileag

Latha Naomh Bhalentine

Duration: 57 minutes

First broadcast: on BBC Radio nan GàidhealLatest broadcast: on BBC Radio nan Gàidheal

Tha blas gaolach air prògram na seachdain-sa agus sinn a' comharrachadh Latha Naomh Bhalentine.

Cluinnidh sinn an eachdraidh air cùlaibh Naomh Bhalentine.

Cluinnidh sinn na còig òrain gaoil as motha a chaidh a reic riamh ann am Breatainn.

Tha Krisell ag innse mar a nithear comharra-leabhar ann an cumadh boiteag gaolach.

Agus cuideachd tha Maeve agus Lachlan ag innse mar a chaidh dhaibh nuair a chaidh iad a dh' fhaicinn an dealbh-chluich ciùil Oor Wullie ann an Talla Eden Court ann an Inbhir Nis. bbc.co.uk/aileag Show less

About this data

This data is drawn from the data stream that informs BBC's iPlayer and Sounds. The information shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was/is subject to change and may not be accurate. More