Programme Index

Discover 9,977,309 listings and 227,119 playable programmes from the BBC

Aileag

Aileag aig a' Mhòd

Duration: 57 minutes

First broadcast: on BBC Radio nan GàidhealLatest broadcast: on BBC Radio nan Gàidheal

Tha sgioba Aileag aig Mòd Nàiseanta Rìoghail Ghlaschu 2019 aig Talla Chonsairt Rìoghail Ghlaschu. Am measg na th' aig Ruairidh dhuibh an-diugh, tha cuid de na farpaisich a tha air a bhith ag aithris bàrdachd, sgeulachdan agus a leithid, agus feadhainn a bha a' seinn leotha fhèin, seinn càraid agus ann an còisirean.

Tha iomadach rud air a bhith tachairt aig Iomall a' Mhòid cuideachd, nam measg latha spòrs Disathairne.

bbc.co.uk/aileag Show less

About this data

This data is drawn from the data stream that informs BBC's iPlayer and Sounds. The information shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was/is subject to change and may not be accurate. More