Programme Index

Discover 9,977,608 listings and 227,099 playable programmes from the BBC

Aileag

Blas de dh'obair ulllachaidh airson Mòd Nàiseanta Rìoghail Ghlaschu

Duration: 57 minutes

First broadcast: on BBC Radio nan GàidhealLatest broadcast: on BBC Radio nan Gàidheal

Tha Ruairidh MacCarmaig anns a' chathair an-diugh agus am measg na th' aige air chlàr, an obair ullachaidh a tha mu choinneamh a bhith a' gabhail pàirt ann am Mòd a tha am bliadhna ann am baile Ghlaschu.

Beachdan air dè cho math 's a tha baile Ghlaschu airson Mòd a bhith air a chumail ann.

Fosglaidh sinn Tasglann a' Mhòid a-rithist cuideachd agus thèid sinn air ais gu 2014 far an robh Còisir Sir E Scott agus Clann Thròdarnis a' gabhail pàirt. bbc.co.uk/aileag Show less

About this data

This data is drawn from the data stream that informs BBC's iPlayer and Sounds. The information shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was/is subject to change and may not be accurate. More