Programme Index

Discover 10,100,220 listings and 229,956 playable programmes from the BBC

The Flatey Enigma

Series 1

Episode 4

Duration: 50 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Spring of 1971. Johanna, a professor of Nordic studies, comes home from Paris to attend her father's funeral on the island of Flatey - a large, isolated island off the west coast of Iceland. She's also looking to find work at Reykjavik University, but her feminist views about the systematic silencing of women's voices in history do not go down well with the university hierarchy.

Sreath ùr. As t-Earrach 1971, tha Johanna, àrd-ollamh ann an eachdraidh Lochlannach, air tilleadh dhachaigh à Paris airson adhlacadh a h-athar air eilean Flatey far chosta an Iar Innis Tìle. Tha i cuideachd a’ sireadh obair aig oilthigh Reykjavik ach chan eil a beachdan feimineach mu mar a chaidh guthan bhoireannach a mhùchadh ann an eachdraidh a’ còrdadh ri muinntir na h-oilthigh.

However, Johanna gets a chance to prove herself by finishing her father's lifelong work, solving the enigmatic riddle of The Book of Flatey, a medieval manuscript about the kings of Norway. According to legend, the riddle will show the final resting place of a great Viking lord. To get closer to her subject, Johanna stays on in Flatey with her son Snorri.

Ach tha Johanna a’ faighinn cothrom i fhèin a dhearbhadh le bhith a’ cur crìoch air obair beatha a h-athar. Tha i a’ faighinn fuasgladh air tòimhseachan Leabhar Flately, làmh-sgrìobhainn meadhan-aoiseach ag innse sgeulachd àite-adhlacaidh rìghrean Lochlannach. Gus an tuilleadh eòlais fhaighinn air gnothaichean tha Johanna a’ fuireach ann an Flatey le a mac, Snorri.

But there are other people interested in the riddle, and when the body of a Danish academic who was a guest of Johanna's father is found, the police send a representative to investigate the matter.

Ach tha ùidh aig feadhainn eile san tòimhseachan. Nuair a thèid corp àrd-ollamh às An Danmhairg a bha air aoidheachd aig athair Johanna a lorg, tha ùidh aig a’ phoileas sa ghnothaich.

The detective turns out to be Johanna's ex, Brynjar, a vengeful man, still bitter about their break-up a long time ago. Beset on all sides, Johanna will have to delve deep into darkness and heartache on her journey to solve the riddle and protect her son.

Mar a thachras, ’s e Brynjar, an seann chèile aig Johanna, am poileasman a tha air a chuir an sàs sa ghnothaich. Tha e fhathast dìoghaltach is searbh mun sgaradh eatorra bliadhnaichean air ais. Fo ionnsaigh air gach taobh, tha aig Johanna ris a’ bhròn is an dorchadas a sheachnadh airson fuasgladh fhaighinn air a’ chùis agus a mac a dhìon.

In Icelandic with English subtitles Show less

About this data

This data is drawn from the data stream that informs BBC's iPlayer and Sounds. The information shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was/is subject to change and may not be accurate. More