Programme Index

Discover 10,056,736 listings and 230,878 playable programmes from the BBC

Màiri Dhall agus Sgeulachdan Eile

1/8 Màiri Dhall le Donnchadh MacGillIosa

Duration: 10 minutes

First broadcast: on BBC Radio nan GàidhealLatest broadcast: on BBC Radio nan Gàidheal

Seo a’ chiad de dh’ochd sgeulachdan bho sgrìobhaiche a tha freumaichte san dualchas - Donnchadh Mac GillIosa às a' Chnoc Àrd A sgìre Nis a Leòdhas. Tha na sgeulachdan a’ tighinn bhon a' leabhar aige Màiri Dhall agus Sgeulachdan Eile a th’ air fhoillseachadh le CLÀR bhon sgeama Ùr-Sgeul aig a robh an t-amas sgrìobhadh Gàidhlig ùr do dh’inbhich a bhrosnachadh agus a chuir an clò.

A thuilleadh air cothrom èisteachd ris an sgeulachd an-diugh faodaidh sibh a leantainn ann a sgrìobhadh aig an aon àm ma thoilicheas sibh. Gheibh sibh sgrìobht’ iad air làrach-lìn Chlàir aig clar.online .

‘S e a’ chiad sgeulachd , an te a tha toirt a h-ainm dhan leabhar; Màiri Dhall air a sgrìobhadh agus air a h-aithris le Donnchadh MacGillIosa. Show less

About this data

This data is drawn from the data stream that informs BBC's iPlayer and Sounds. The information shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was/is subject to change and may not be accurate. More