Programme Index

Discover 10,333,101 listings and 247,495 playable programmes from the BBC

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits

Series 3

Episode 1

Duration: 29 minutes

First broadcast: on BBC ALBALatest broadcast: on BBC ALBA

Available for 12 months

Sa chiad phrògram dhen t-sreath tha Fraoch ann an Dunbheagain san Eilean Sgitheanach, a’coinneachadh ri Peadair MacAsgaill, eòlaiche eachdraidh a chuir taighean tasgaidh air bhonn air an eilean. Tha iad a’ tachairt san taigh-tughaidh a chuir e air dòigh, sa bheil e ag glèidheadh sa taisbeanadh nithean ceangailte ri beatha Aonghais Mhòir MhicAsgaill, fear a bhuineadh dha ris an canadh iad “Fuamhair Cheip Breatainn”. Bha Aonghas seachd troighean is naoi òirlich a dh’àirde, is bhiodh e a’dearbhadh a neart ann an siorcus.

Heather travels to Dunvegan on the Isle of Skye where she meets keen historian Peter MacAskill, who has established a number of museums on the island. They meet in the thatched croft house he restored and in which he exhibits a collection of artefacts relating to Giant Angus MacAskill who, at 7ft 9in tall, was a circus performer and strongman. Show less

About this data

This data is drawn from the data stream that informs BBC's iPlayer and Sounds. The information shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was/is subject to change and may not be accurate. More