Programme Index

Discover 10,213,342 listings and 231,378 playable programmes from the BBC

Beag air Bheag

Episode 15

Duration: 1 hour

First broadcast: on BBC Radio nan GàidhealLatest broadcast: on BBC Radio nan Gàidheal

Presenter John Urquhart guides learners through the intricacies of the Gaelic language, dialects, idioms and sayings. This week's programme features BBC archive material which is used to illustrate some of the complexities of the language, grammar help from resident expert Dr Michel Byrne and an interview with learner of the week, Liam Alasdair Crouse, who shares his experience of learning Gaelic.

A bheil sibh ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh feumach air misneachd gus ur Gàidhlig a chleachdadh? Ma tha, 's ann dhuibhse a tha Beag air Bheag, sreath gu sònraichte do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Gach seachdain, treòraichidh Iain Urchardan sibh tro chòmhraidhean agus tro aithrisean a bhios feumail dhuibh nur n-ionnsachadh. Beag air bheag, cuiridh sibh ri ur comasan ann a bhith a' bruidhinn Gàidhlig.

Anns a’ phrògram seo, cluinnear criomagan à tasglann Radio nan Gàidheal le mìneachadh air cuid de na puingean cànain a tha a’ togail ceann annta, bidh an t-Ollamh Michel Byrne a’ toirt thugaibh Oisean a’ Ghràmair agus bidh Iain a’ coinneachadh ri neach-ionnsachaidh na seachdain, Liam Alasdair Crouse, agus a’ cluinntinn mu a roghainnean ciùil. Show less

About this data

This data is drawn from the data stream that informs BBC's iPlayer and Sounds. The information shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was/is subject to change and may not be accurate. More