Programme Index

Discover 10,213,342 listings and 231,340 playable programmes from the BBC

Beag air Bheag

Series 5

Episode 9

Duration: 55 minutes

First broadcast: on BBC Radio nan GàidhealLatest broadcast: on BBC Radio nan Gàidheal

Available for over a year

A bheil sibh ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh feumach air misneachd gus ur Gàidhlig a chleachdadh? Ma tha, 's ann dhuibhse a tha Beag air Bheag, sreath gu sònraichte do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Gach seachdain, treòraichidh Iain Urchardan sibh tro chòmhraidhean agus tro aithrisean a bhios feumail dhuibh nur n-ionnsachadh. Beag air bheag, cuiridh sibh ri ur comasan ann a bhith a' bruidhinn Gàidhlig.

Anns a' phrògram seo, cluinnear criomagan à tasglann Radio nan Gàidheal le mìneachadh air cuid de na puingean cànain a tha a' togail ceann annta, bidh an t-Ollamh Michel Byrne air ais le Oisean a' Ghràmair agus bidh Iain a' coinneachadh ri neach-ionnsachaidh na seachdain, Liz Nicilleathain, agus a' cluinntinn mu a roghainnean ciùil.

Presenter John Urquhart guides learners through the intricacies of Gaelic language, dialects, idioms and sayings. In this week's programme John meets learner of the week, Liz NicIlleathain, who shares her experiences of learning the language, grammar help is at hand from the programme's resident expert Dr Michel Byrne and BBC archive material is used to illustrate some of the complexities of the language. Show less

About this data

This data is drawn from the data stream that informs BBC's iPlayer and Sounds. The information shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was/is subject to change and may not be accurate. More