Programme Index

Discover 10,340,045 listings and 247,964 playable programmes from the BBC

Taisgte

Episode 4: Obair

Duration: 30 minutes

First broadcast: on BBC Radio nan GàidhealLatest broadcast: on BBC Radio nan Gàidheal

'S ann gu sònraichte air iasgach sgadain sna h-Eileanan an Iar san fhicheadamh linn a tha Magaidh Nic a' Ghobhainn a' beachdachadh na taghadh peàrsanta bhon chruinneachadh ann am Museum agus Tasglann nan Eilean ùr an Caisteal Leòdhais. Tha i a' bruidhinn ri Calum MacLeòid, ogha Alasdair Mhicleòid, Alasdair Chalum Alasdair, sgiobair ainmeil air bàta ainmeil an Leòdhas, am Mùirneag. Aig Bun Abhainn Eadarra sna Hearadh tha Magaidh a' cluinntinn mu ghnìomhachas a bha cudromach san sgìre sin aig aon àm - gnìomhachas nam muc-mhara. Cluinnear Dòmhnall S. Moireach ag aithris bàrdachd ùr, Là na Sàbaid faisg air Whitby, a sgrìobh e gu sònraichte airson Taisgte.
Maggie Smith selects artefacts relating to herring fishing and whaling in Museum nan Eilean.
Donald S. Murray reads his poem Là na Sàbaid faisg air Whitby which was commissioned for the programme. Show less

About this data

This data is drawn from the data stream that informs BBC's iPlayer and Sounds. The information shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was/is subject to change and may not be accurate. More