Programme Index

Discover 10,336,302 listings and 247,699 playable programmes from the BBC

Taisgte

Episode 2: Creideasan

Duration: 30 minutes

First broadcast: on BBC Radio nan GàidhealLatest broadcast: on BBC Radio nan Gàidheal

Tha sgeulachdan mu Choinneach Odhar agus mu Mhac an t-Srònaich am measg chreideasan air am bi Calum Aonghas MacAoidh a' beachdachadh air Taisgte na seachdain sa. Chithear stuth co-cheangailte riutha ann an cruinneachadh Museum agus Tasglann nan Eilean ùr ann an Caisteal Leòdhais. Bidh Calum Aonghas a' faighinn a-mach cuideachd mu Àirnean Moire - dè a th'unnta, càite an lorgar iad is ciamar a bhathas gan cleachdadh - bho Fhionnlagh MacLeòid. Cluinnear bàrdachd ùr, Fiosachd Thaisgte, a chaidh a sgrìobhadh gu sònraichte do Radio nan Gàidheal le Iain Urchardan.

Calum Angus MacKay showcases artefacts in Museum agus Tasglann nan Eilean relating to superstitions in the Western Isles. Show less

About this data

This data is drawn from the data stream that informs BBC's iPlayer and Sounds. The information shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was/is subject to change and may not be accurate. More