Programme Index

Discover 10,239,098 listings and 242,477 playable programmes from the BBC

Beag air Bheag

Series 3

Episode 7

Duration: 54 minutes

First broadcast: on BBC Radio nan GàidhealLatest broadcast: on BBC Radio nan Gàidheal

Available for over a year

A bheil sibh ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh feumach air misneachd gus ur Gàidhlig a chleachdadh? Ma tha, 's ann dhuibhse a tha Beag air Bheag, sreath gu sònraichte do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Gach seachdain, treòraichaidh Iain Urchardan sibh tro chòmhraidhean agus tro aithrisean a bhios feumail dhuibh nur n-ionnsachadh. Beag air bheag, cuiridh sibh ri ur comasan ann a bhith a' bruidhinn Gàidhlig.

Ann am prògram na seachdain sa, tha Iain a' còmhradh ris an neach-ionnsachaidh Des Scholes agus a' cluinntinn mu a roghainnean ciùil. Cuideachd sa phrògram, bidh an t-Ollamh Michel Byrne an seo le Oisean a' Ghràmair agus cluinnear an seachdamh earrann den sgeulachd ghoirid againn, An Claigeann aig Damien Hirst le Maoilios Caimbeul.

Presenter John Urquhart guides learners through the intricacies of Gaelic language, dialects, idioms and sayings. This week, John meets Gaelic learner Des Scholes, grammar help is on hand from Dr Michel Byrne of Glasgow University and BBC archive material is used to illustrate some of the complexities of the language. Listeners can also enjoy the seventh part of the serialised short story, An Claigeann aig Damien Hirst by Maoilios Caimbeul. Show less

About this data

This data is drawn from the data stream that informs BBC's iPlayer and Sounds. The information shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was/is subject to change and may not be accurate. More