Programme Index

Discover 10,249,320 listings and 227,626 playable programmes from the BBC

Tiugainn a Dhannsa

Series 2

Episode 15

Duration: 57 minutes

First broadcast: on BBC Radio nan GàidhealLatest broadcast: on BBC Radio nan Gàidheal

Ann an 'Tiugainn a Dhannsa' na seachdain-sa, tha Ailean Caimbeul a' toirt thugaibh taghadh eile de cheòl a' bhogsa agus a' toirt sùil air ais air cuid de na còmhlain a bha ainmeil bho chionn bhliadhnaichean. Le dòchas gun dùisg e cuimhneachain bhlàth dhuibh le ceòl bho leithid Iain MacLachlain, Sandy Coghill agus Fraser McGlynn. Tha am prògram seo a' sònrachadh a chiùil aig Alasdair MacCumhais agus Còmhlan Cèilidh na Ròise Duibhe agus 's i Mairead Nic Ill Fhinnein a tha a' taghadh eisimpleirean den cheòl aca.
In this week's Tiugainn a Dhannsa (Come Dancing) Allan Campbell seeks to stimulate further nostalgic memories among listeners with more musical memories of yesteryear. These programmes feature a selection of well known musicians and bands such as, this week, Iain MacLachlan, Sandy Coghill, and Fraser McGlynn. Mairead MacLennan selects examples of music from this week's featured artist Alasdair MacCuish and the Black Rose Ceilidh Band . Show less

About this data

This data is drawn from the data stream that informs BBC's iPlayer and Sounds. The information shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was/is subject to change and may not be accurate. More