Programme Index

Discover 10,050,254 listings and 230,611 playable programmes from the BBC

Coinneach MacÌomhair

04/11/2013

Duration: 57 minutes

First broadcast: on BBC Radio nan GàidhealLatest broadcast: on BBC Radio nan Gàidheal

'S e Aonghas Padruig Caimbeul a tha a' cnuasachadh air colbhan pàipearan naidheachd an deireadh sheachdain.

Tha litir na seachdain 'sa a' tighinn às an Spàinn comhla ri Catriona Zoltowska.

Agus bhon tasglann còmhradh le Iain MacNeacail nach maireann, a chaochail bho chionn cola-deug. Chaidh am pìos a chlàradh ann an dà mhìle 'sa sia aig an dachaigh far an do rugar agus do thogar Iain anns Na Torran air Eilean Ratharsair. www.bbc.co.uk/coinneach. Show less

About this data

This data is drawn from the data stream that informs BBC's iPlayer and Sounds. The information shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was/is subject to change and may not be accurate. More