Programme Index

Discover 10,329,562 listings and 247,249 playable programmes from the BBC

Mu chuairt Sgìre Nis

Episode 4

Duration: 1 hour

First broadcast: on BBC Radio nan GàidhealLatest broadcast: on BBC Radio nan Gàidheal

Ann a 2002 thill Fionnlagh Macleòid gu sgìre a bhreith agus àraich, sgìre mhòr Nis ann an ceann a tuath Leòdhais, airson sreath phrògraman a dhèanamh. Thadhail e air na bailtean eadar Rubha Robhanais agus Dail bho Dheas.

Bhon a tha e ann am baile bhreith agus àraich, Adabroc, cluinnidh sibh gun chuir sin ann am fonn e ach chan eil fhios dè a chanadh Billy an Fhiosaich nan cluinneadh e e le O Nach Àghmhor! Tha e a' cuimhneachadh air oidhcheanan anns a' bhothan agus air na rionnagan a thug a Highlands and Islands Film Guild gun aire na èirigh suas. Thadhail e cuideachd air Eighrig NicDhòmhnaill a thogadh sa sgìre agus chual' e mu Airigh nan Cuthach o Chairistiona Mhoireasdan. Sheas e aig Mairead NicDhòmhnaill agus Seumas agus aig Sìne Nicleòid, a bha na deugaire, airson am beachd fhèin fhaighinn air a' sgìre. Agus a thilleadh air a sin tha e a' cuimhneachadh air a mhàthair agus air na dh'ionnsaich e aig Dòmhnall Beag Thormoid Chaluim. Show less

About this data

This data is drawn from the data stream that informs BBC's iPlayer and Sounds. The information shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was/is subject to change and may not be accurate. More