Programme Index

Discover 10,337,819 listings and 247,638 playable programmes from the BBC

Mu chuairt Sgìre Nis

Episode 3

Duration: 27 minutes

First broadcast: on BBC Radio nan GàidhealLatest broadcast: on BBC Radio nan Gàidheal

Ann a 2002 thill Fionnlagh Macleòid gu sgìre a bhreith agus àraich, sgìre mhòr Nis ann an ceann a tuath Leòdhais, airson sreath phrògraman a dhèanamh. Thadhail e air na bailtean eadar Rubha Robhanais agus Dail bho Dheas.

An-diugh tha Fionnlagh anns a' Chnoc Àrd ach an toiseach, mus ruig e sin, tha Loch Stiapabhat a' tarraing aire le bheartas eòin. Air a' rathad thachair e ri Peigi Màiri Nicleòid agus Mairead NicAmhlaigh nach robh e air fhaicinn o chionn greis. Tha e cuideachd a' cuimhneachadh air call na h-Iolaire agus an àite bh' aig Am Patch agus 'An Mhurdo anns an eachdraidh agus tha e a' cluinntinn bho Pheigi NicIlliosa a chaill a h-athair anns an tubaist. Gheibh sinn a-mach cuideachd mar a chaidh na daoine a chuir a-mach à Tobhta Gormaig ann am Port Nis.
A thilleadh air a sin seinnidh Màiri Nic a' Ghobhainn an t-òran Trì Fichead Bliadhna sa Trì agus aithrisidh Fionnlagh Òran Shùlaisgeir. Show less

About this data

This data is drawn from the data stream that informs BBC's iPlayer and Sounds. The information shows what was scheduled to be broadcast, meaning it was/is subject to change and may not be accurate. More